Opłaty

OBOWIĄZUJĄCE wysokości opłat 2017-2020

 1. Składka członkowska na 2020 rok
  Opłata składki członkowskiej wynosi 300,00 zł
  Wpłat prosimy dokonywać na konto:

         Polski Związek Kajakowy
         ul. Jana Kazimierza 45/U7
         01-248 WARSZAWA
         53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
         tytuł przelewu: składka członkowska za rok …. (2018, 2019, itp.)
  Deklaracja członkowska 
  Kopie dokumentów załączonych do deklaracji należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu).
 2. Zaświadczenia  (np.: o klasie sportowej, wynikach za sezon (od 2015 r.), przynależności do KN, rekomendacje, itp).:
  • od zawodnika – 35 zł
  • do klubu za zaświadczenie zbiorcze – 100 zł
   Potwierdzenie wyników sportowych:
   Wniosek powinien zawierać: nazwę zawodów, miejsce, termin, konkurencję, zdobyte miejsce na zawodach, przynależność klubową zawodnika, cel wydania zaświadczenia.

                      Przykład:
                      Mistrzostwa Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
                      I miejsce w konkurencji K1 200 m
   Potwierdzenie klasy sportowej:
   W przypadku potwierdzenia klasy sportowej prosimy podanie klasy, która ma zostać potwierdzona oraz wyniku za jaki została uzyskana.
                     Przykład:
                     Klasa „M” (Mistrzowska) za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
   Zaświadczenia wystawiane są do 7 dni roboczych.

 3. Licencje zawodnicze:
  • przedłużenie licencji na rok          – 5 zł
  • młodzik, junior i junior młodszy – 20 zł
  • senior                                              – 50 zł
 4. Licencja sędziowska         30 zł

 5. Licencja trenerska            – 100 zł

 6. Licencja klubowa               – 200 zł/ kadencja lub 50 zł/rok .
  Duplikaty licencji – 2x opłata za licencję
  UWAGA! Faktury za opłacone zaświadczenia oraz licencje wystawiane są na pisemny wniosek wpłacającego.
 7. Stawki za dobowe wypożyczenie sprzętu (obowiązują od 01.06.2017):
  K-1, C-1                    10 zł
  K-2, C-2                    15 zł
  K-4, C-4                    20 zł
  Ergometr                 10 zł
  Ponton                     30 zł
  Ponton z silnikiem 60 zł
  „Ogólne zasady wypożyczania sprzętu sportowego” czytaj
  Wpłat należy dokonywać na konto:
              53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
             tytuł przelewu: składka członkowska, licencja zawodnicza, trenerska, klubowa, sędziowska, klasa sportowa, za kogo.
  Do wniosków należy dołączać potwierdzenie wpłaty.

Informacja dla stypendystów:
Decyzją Zarządu z dnia 18.12.2015 r. została podjęta uchwała o pokryciu kosztów opłaty skarbowej przez zawodnika w wysokości 10 zł za każdorazowe wydanie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego / zmiennej na wniosek PZKaj., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej.
Opłata potrącana będzie przy wypłacie stypendium / zmiennej.