Członkowie PZKaj

Opłata składki członkowskiej wynosi 300,00 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA

53 1240 2034 1111 0000 0307 0530

tytuł przelewu: składka członkowska za rok …. (2022, 2023, itp.)

Deklaracja członkowska 

Kopie dokumentów załączonych do deklaracji należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu).