Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wydrukuj
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Kajakowy z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025077, e-mail: office@pzkaj.pl, tel.: +48 22 837 14 70;
 •  
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 •  
 • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 •  
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 •  
 • kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  u  Administratora możliwy jest pod adresem e-mail: ido@pzkaj.pl;

 • dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  usługi  lub czynności  w  związku  z którą  zostały  przekazane  oraz  przez  okres  wynikający  z  okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;

 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Sportu, Polski Komitet  Olimpijski, Polska  Agencja Antydopingowa,  Centralny  Ośrodek  Medycyny  Sportowej,  Krajowych Federacji  Kajakowych  z  innych  państw  organizujących  zawody,  Międzynarodowej Federacji  Kajakowej  z  siedzibą  w  Szwajcarii,  podmiotom,  którym  PZKaj.  zleca wykonywanie  części  zadań,  instytucjom  publicznym w zakresie  prawem  wymaganym; informujemy przy tym,  iż  z  uwagi  na  brak  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w niektórych  państwach  trzecich,  w których  siedzibę  mają krajowe federacje, przekazanie danych do wskazanych krajów może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.