Wydrukuj

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy pionu kajakarstwa powszechnego PZKaj

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj 11 listopada 2016 r. odbędzie się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy pionu kajakarstwa powszechnego PZKaj, w którym wezmą udział delegaci reprezentujący członków zwyczajnych PZKaj – kluby i stowarzyszenia pionu kajakarstwa powszechnego oraz kluby sportowe organizujące cykliczne imprezy z zakresu kajakarstwa powszechnego zamieszczone w Informatorze Kajakarza. Delegaci – po jednym z każdego klubu, stowarzyszenia – mają bierne i czynne prawo wyborcze.

W Zjeździe wezmą także udział członkowie Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj w kadencji 2013–2016 z biernym prawem wyborczym, jeśli nie są delegatami, oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zjazd odbędzie się 11 listopada 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce o godz. 16:00 w I terminie, a o godz. 16:15 w II terminie.

Prosimy kluby oraz stowarzyszenia o dokonanie wyboru delegata na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy i przesłanie jego zgłoszenia:

– oryginał pisma potwierdzającego fakt wyboru na delegata poświadczonego pieczątką i podpisami upoważnionych osób
do 4 listopada br. na adres:

Polski Związek kajakowy
Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich
ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa

 (po wcześniejszym przesłaniu skanu pisma na adres office@pzkaj.pl)

– załączony kwestionariusz zgłoszeniowy na adres mailowy biuro@sitk.pl

 

W załączeniu karta zgłoszenia, projekt porządkuregulaminu obrad Zjazdu.

 

Uta Kühn
Przewodnicząca
Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj