Wydrukuj

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę kajaków i kanadyjek

Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Water Sport Equipment Group Sp. z o.o. sp. k, ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa, której przyznano 100,00 pkt. w jedynym kryterium jakim była cena (cena 100%). Wybrana oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.