Wydrukuj

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, iż

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

25 września 2021 r. w hotelu ORBIS SA oddział NOVOTEL Airport w Warszawie
przy ul. 1 Sierpnia 1.

ORYGINALNIE podpisany druk zgłoszenia wraz ze stosownym upoważnieniem należy
przesyłać do biura PZKaj w nieprzekraczalnym terminie do 10 września!
(liczy się data stempla pocztowego)

druk zgłoszenia                                 zasady uczestnictwa

projekt porządku obrad                            projekt regulaminu obrad

sprawozdanie z działalności PZKaj za lata 2017-2021

Informacja uzupełniająca do regulaminu obrad WZSW – propozycja zmian