Wydrukuj

Studia Podyplomowe dla sportowców

Pismo Rektora Collegium Civitas

Collegium Civitas jest jedną z wiodących niepublicznych uczelni akademickich w Polsce, o uznanej i ugruntowanej pozycji na mapie szkolnictwa wyższego w kraju i poza jego granicami. Uczelnia działa od dwóch dekad jako organizacja non-profit, intensywnie inwestując w badania naukowe i podnoszenie poziomu edukacji.

Misją uczelni jest tworzenie środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie, umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich.

Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokie noty w rankingach „Perspektywy”, „Wprost” i „Uczelnia Liderów”.

Collegium Civitas to uczelnia ceniona przez pracodawców i środowisko biznesowe, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, wyróżniająca się praktycznym podejściem do kształcenia. Jesteśmy otwarci na potrzeby firm i instytucji w zakresie realizacji zleconych badań czy przygotowania sprofilowanej oferty edukacyjnej: szkoleń i kursów dla pracowników oraz klientów.

Collegium Civitas działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych Polskiej Akademii Nauki:

 • Instytutu Filozofii i Socjologii,
 • Instytutu Historii,
 • Instytutu Studiów Politycznych,
 • Instytutu Sztuki
 • Instytutu Slawistyki.

Collegium Civitas to w szczególności:

 • wielodyscyplinarność – stale poszerzana działalność dydaktyczno-naukowa wykracza dalece poza dyscypliny związane z wiodącymi kierunkami studiów;
 • wielowymiarowość – filarami działalności uczelni są: kształcenie (w tym kształcenie ustawiczne i praktyczne), badania naukowe i działania eksperckie (think tank);
 • nowoczesność – metody kształcenia bazujące na najnowszych światowych trendach w nauczaniu, w tym również osiągnięciach techniki i najnowocześniejszych na świecie metodykach nauczania (także e-learningu), wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz światowych zasobów akademickich i badawczych.

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM OSOBISTYM

STUDIA PODYPLOMOWE DLA SPORTOWCÓW

Koncepcja studiów

 

Bez wycieńczającego treningu! Bez drakońskiej diety! Bez rozłąki z bliskimi! 

Collegium Civitas wraz ze strategicznym Partnerem – Polskim Komitetem Olimpijskim przedstawia unikalną w naszym kraju ofertę. Są to studia podyplomowe przeznaczone dla czynnych i byłych sportowców oraz dla osób, które już są lub chcą być związane biznesowo z tą grupą społeczną.

Sport to nie tylko mistrzowskie efekty treningów. To także nabyty zbiór unikalnych predyspozycji i kompetencji, które umożliwiają konsekwentną pracę nad realizacją określonych celów.

Koncepcja systemowego wsparcia edukacyjnego polskich sportowców zakłada zatem kształcenie i doskonalenie kompetencji innych niż sportowych, które przydatne są podczas profesjonalnej kariery, a także po jej zakończeniu.

Celem tych studiów jest właściwe zdiagnozowanie osobistego potencjału słuchaczy i nakierowanie go na budowanie nowych kompetencji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: przedsiębiorczość, zarządzanie inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem czy psychologia motywacyjna.

Słuchacze przejdą przez sprawdzoną procedurę pracy kreatywnej, której efektem będzie stworzenie i dopracowanie pomysłów na siebie w trakcie i po zakończeniu kariery sportowej. Program studiów jest adresowany do wszystkich kategorii sportowców: czynnych, byłych czy dotkniętych przez trwale kontuzje i schorzenia wynikające z uprawiania sportu na niezwykle intensywnym poziomie.

Studia Podyplomowe dla sportowców „Zarządzanie potencjałem osobistym” to 160-180 godzin akademickich programu realizowanego w trybie i miejscu dostosowanych do potrzeb słuchaczy. 

Program studiów Program bazuje na trzech podstawowych modułach skupiających się na kwestii ciała, umysłu, ducha, relacji z otoczeniem i wykorzystania osobistych kompetencji w świecie biznesu:

1.       Ciało, duch, potencjał

a)       Psychologia sportowa

b)       Coaching Zdrowia

c)       Psychologia sukcesu i porażki w kontekście aktywności biznesowej

   • Autopoznanie – budowanie fundamentów do pracy nad określeniem perspektyw zawodowych.
   • Warsztat poszukiwania możliwości zawodowych – trening umiejętności kreatywnego myślenia w obszarze rozwoju kariery zawodowej słuchaczy.
   • Praca indywidualna – integracja wiedzy z całego modułu w kontekście dalszego rozwoju zawodowego
   • Przygotowanie indywidualnego profilu osobowego Insights Discovery ®

2.       Przedsiębiorczość

a)       Zarządzanie strategiczne

b)       Zarządzanie projektami biznesowymi

c)       Modele i ryzyka inwestycyjne w sporcie

d)       Przywództwo jako element zarządzania organizacją

e)       Zarządzanie i motywowanie zespołu

f)        Zarządzanie konfliktem w organizacji

g)       Negocjacje

h)       Narzędzia zarządcze wspierające rozwój kompetencji pracownika

3.       Relacje z mediami i publicznością

a)       Media i społeczeństwo

b)       Marketing Cyfrowy

c)       Dziennikarz i społeczeństwo

d)       Komunikacja z mediami

e)       Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

f)        Wystąpienia w mediach – warsztaty

4.       Moduł Partnera – Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 

Metodyka zajęć Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i warsztatów, podczas których przedstawione zostaną praktyczne przykłady, rozwiązania i odpowiedzi, prowadzona będzie również dyskusja z uczestnikami.

W programie jest też praca indywidualna i mentoring zawodowy.

Język szkolenia Język polski
Forma Studia podyplomowe, 10-11 zjazdów (zależnie od ostatecznego zakresu tematycznego)
Lokalizacja Zajęcia standardowo odbywają się na terenie Collegium Civitas, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Istnieje możliwość zorganizowania zjazdów w innym miejscu na terenie RP, np. podczas zgrupowań sportowych.
Grupa Od 10 do 20 osób.
Ukończenie studiów Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Dokumenty końcowe Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (oryginał i odpis).
Uwagi dodatkowe Osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister) mogą uczestniczyć w Studiach Podyplomowych na prawach Kursanta. Oznacza to uczestnictwo w pełnych zajęciach na takich samych zasadach, jak osoby szkolące się w trybie Studiów Podyplomowych z tą różnicą, iż cały program zostanie zwieńczony nie Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych, lecz Świadectwem Ukończenia Kursu z pełnym wykazem godzin i zakresu szkolenia.