Wydrukuj

Protokół z otwarcia i oceny ofert w przetargu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

W dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 15.30, w siedzibie Organizatora dokonano otwarcia złożonych ofert.
Stwierdzono, że wpłynęła 1 ofert – złożona w terminie określonym w Ogłoszeniu. Koperta była nienaruszona.
W takcie otwarcia odczytano nazwę i siedzibę składającego ofertę oraz cenę.
1. CMT Polska sp. z. o. o z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ołowiana 18 – cena 121487,10 zł
Złożona oferta została następnie sprawdzone pod względem spełniania warunków udziału w przetargu zawartych w Ogłoszeniu.
Uczestnik załączył do oferty wszystkie dokumenty wskazane w Ogłoszeniu.