Wydrukuj

Polski Związek Kajakowy informuje

Polski Związek Kajakowy informuje, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem wykorzystanie przez Polski Związek Kajakowy dotacji na realizację zadania publicznego „Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018r”., w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018r.”
1. W zakresie działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym okresie.
3. Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie sformowała wniosków pokontrolnych.

Wystapienie pokontrolne NIK_4.03.2019