Wydrukuj

Ostatnie w 2019 roku zebranie Zarządu Europejskiej Federacji Kajakowej (ECA), Cypr

Miejscowość Larnaca na Cyprze gościła ostatnie Zebranie Zarządu Europejskiej Federacji Kajakowej w roku 2019. Podczas spotkania członkowie Zarządu omawiali różne tematy, a wśród nich, zbliżające się Mistrzostwa Europy oraz krytyczne realcje pomiędzy Światową Agencją Antydopingową(WADA) a Rosją.

Najgorętszy temat 2019 roku, sytuacja pomiędzy Światową Agencją Antydopingową a Rosją, był jednym z głównych punktów obrad członków Zarządu ECA podczas spotkania. Rosyjska Federacja Kajakowa dostąpiła zaszczytu organizacji 2020 Mistrzostw Europy Juniorów i U23 Europejskiej Federacji Kajakowej w sprincie kajakowym i zgodnie z postanowieniami WADA dotyczącymi 4 letniego okresu zawieszenia członkostwa Rosyjskiej Agencji Antydopingowej(RUSADA), Zarząd ECA musi znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Po dyskusji podjęto decyzję, że 2020 Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 Europejskiej Federacji Kajakowej w sprincie kajakowym odbywać się będą w Moskwie, z zastrzeżeniem, że ECA będzie uważnie monitorować postępy przygotowań. Podczas spotkania zostało również przyjęte, że testy dopingowe muszą być przeprowadzane przez agencję spoza Rosji, wszystko po to by udowodnić, że testy antydopingowe są wykonywane prawidłowo.

Zarząd ECA potwierdził, że Niemiecka Federacja Kajakowa, w sezonie 2021 roku, będzie organizatorem ECA Mistrzostw Europy Seniorów w sprincie kajakowym oraz Mistrzostw Europy w Parakajakarstwie. Mistrzostwa będą się odbywały miedzy 10 a 13 czerwca w Duisburgu.

2021 ECA Mistrzostwa Europy Seniorów w zjeździe kajakowym zostały przyznane Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Kajakowej jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji ECA musi wykonać inspekcję techniczną. Na chwilę obecną zostało oficjalnie potwierdzone, że data rozgrywania mistrzostw to 5-8 sierpień 2021 roku. Mistrzostwa Europy Seniorów w zjeździe kajakowym będą odbywały się w Sabero.

Podczas obrad, Zarząd ECA  dokonał zmian w komitetach technicznych. A powodu śmierci Jorna Cronberga delegatem komitetu technicznego zajmującego się Maratonem zostanie Ruud Heijselaar. Niełatwe było podjęcie decyzji związanej z komitetem technicznym sprintu kajakowego. Z powodu problemów zdrowotnych, wymagań i konieczności wykonywania ciężkiej pracy związanej z obowiązkami służbowymi na rzecz komitetu, zadecydowano, że Elly Müller, która jednocześnie była członkiem Zarządu ECA dalej pozostanie członkiem komitetu technicznego jednak już bez funkcji kierowniczej. Jovana Stanojević, która była członkiem komitetu technicznego, przejmie funkcję kierowniczą i będzie ściśle współpracowała z organizatorami nadchodzących Mistrzostw Europy w Sprincie Kajakowym oraz także przejmie wszystkie aspekty organizacyjne i techniczne sprintu kajakowego w ECA.

W trakcie spotkania zaproponowano zmiany w przepisach. Jedna z propozycji była taka, że podczas regat sprintu kajakowego organizowanych przez ECA, pierwsze 15 centymetrów wszystkich łodzi powinny być koloru żółtego. Zarząd zaakceptował propozycję jednak nie będzie ona obowiązywała od chwili jej aprobaty. Zostało zatwierdzone, że najwcześniej można zmianę wprowadzić od następnego cyklu olimpijskiego.

Uzgodniono, że w instrukcji technicznej zjazdów kajakowych, zmieniona zostanie opłata za uczestnictwo. Nowy przepis reguluje opłatę i podnosi ją do maksymalnie 80 EUR (Junior i U23) i maksymalnie do 100 EUR ( senior).Kolejne posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Kajakowej(ECA) zorganizowany będzie w marcu 2020 roku w Ljubljanie, Słowenia.

Oprac. J.Rzepka


Last ECA’s Board of Directors meeting this year held in Cyprus

Larnaca, Cyprus, hosted the last ECA’s Board of Directors meeting this year. At the meeting members of the board discussed various topics, among others the upcoming European Championships and the WADA – Russia situation.

One of the hottest sporting topics this year the WADA – Russia situation was one of the main items Board of Directors members discussed during a meeting. Russian Canoe Federation was awarded the organisation of the 2020 ECA Junior and U23 Canoe Sprint European Championships and with the WADA’s 4-year period of non-compliance for the RUSADA verdict the ECA board needed to find a solution. After the discussion the decision has been made the 2020 ECA Junior and U23 Canoe Sprint European Championships stays in Moscow, but the ECA will monitor the developments closely. It has also been agreed that the doping tests will need to be carried out by an agency outside Russia as it is necessary to assure the doping tests are done properly.

For the season 2021 ECA Board of directors confirmed German Canoe Federation as the organiser of the ECA Senior Canoe Sprint and Paracanoe European Championships. The Championships will take place between 10 and 13 June 2021 in Duisburg.

The 2021 ECA Senior Wildwater Canoeing European Championships was already awarded to the Royal Spanish Canoe Federation, but the technical inspection was needed before the final confirmation. Now it was officially confirmed and the date of the championships is 5 – 8 August 2021. The Wildwater Canoeing European Championships will take place in Sabero.

Board of Directors were also forced to make some changes in the technical committees. Following the death of Mr. Jorn Cronberg it was confirmed that Mr. Ruud Heijselaar will be the acting Canoe Marathon technical delegate. Harder was the decision in Canoe Sprint technical committee. Due to health problems and demanding and hard work that comes with the position it was decided that Ms. Elly Mueller who is also ECA’s Board of Directors member will stay a member of technical committee but will no longer head it. The board named Ms. Jovana Stanojević to take over the leading position and be the person to cooperate closely with the organisers of the upcoming Canoe Sprint European Championships and also take over all the organisational and technical aspects of canoe sprint within the ECA.

There were also some proposals for the rule changes. One of the proposals was that at the ECA Canoe sprint competitions the first 15 centimetres of all boats should be of yellow colour. The board agreed with the proposal, but not to be taken into the effect immediately. It was confirmed that it can only be used from the next Olympic cycle on.

In wildwater canoeing technical manual it was agreed that the amount of the participation fee will be amended. The new rule will state that the fee is up to max. 80 EUR (Jun/U23) and up to max 100 EUR (Senior).

The next ECA Board of Directors meeting will be organised next March in Ljubljana, Slovenia.