Wydrukuj

Opłaty za wydanie zaświadczeń ogólnych

Polski Związek Kajakowy informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 09.10.2019 r. została podjęta decyzja o wprowadzeniu opłat w wysokości 35,00 zł za wydanie zaświadczeń ogólnych (przynależność do KN, rekomendacje np.: do programu Team100, itp.)

Ponadto PRZYPOMINAMY o obowiązujących wysokościach opłat w 2019 r.:

 1. składka członkowska na 2019 rok     – 300 zł
 2. zaświadczenia o klasie sportowej i wynikach za sezon (od 2015 r.):
  od zawodnika                                         – 35 zł
  do klubu za zaświadczenie zbiorcze – 100 zł

POTWIERDZENIE WYNIKÓW SPORTOWYCH:

Wniosek powinien zawierać: nazwę zawodów, miejsce, termin, konkurencję, zdobyte miejsce na zawodach, przynależność klubową zawodnika, cel wydania zaświadczenia.

Przykład:

Mistrzostwa Polski Seniorów, Poznań, 30.08-01.09.2019 r.

I miejsce w konkurencji K1 200 m

POTWIERDZENIE KLASY SPORTOWEJ:

W przypadku potwierdzenia klasy sportowej prosimy podanie klasy, która ma zostać potwierdzona oraz wyniku za jaki została uzyskana.

Przykład:

Klasa „M” (Mistrzowska) za zajęcie I miejsca w konkurencji K1 200 m  podczas Mistrzostw Polski Seniorów, Poznań, 30.08-01.09.2019 r.

Zaświadczenia wystawiane są do 7 dni roboczych.

 1. licencje zawodnicze:
  przedłużenie licencji na rok          – 5 zł
  młodzik, junior i junior młodszy – 20 zł
  senior                                              – 50 zł
 2. licencja sędziowska                       – 30 zł
 3. licencja trenerska                         – 100 zł
 4. licencja klubowa                            – 200 zł/ kadencja lub 50 zł/rok
  .
  Duplikaty licencji – 2x opłata za licencję
  .
  UWAGA!
  Faktury za opłacone zaświadczenia oraz licencje wystawiane są na pisemny wniosek wpłacającego.
  ..
 1. stawki za dobowe wypożyczenie sprzętu (obowiązują od 01.06.2017):
  K-1, C-1      10 zł
  K-2, C-2      15 zł
  K-4, C-4      20 zł
  Ergometr   10 zł
  Ponton       30 zł
  Ponton z silnikiem 60 zł

Wpłat należy dokonywać na konto nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 z odpowiednim tytułem przelewu (np.: składka członkowska, licencja zawodnicza, trenerska, klubowa, sędziowska, klasa sportowa, podać za kogo, wpłata na cele statutowe).

Do wniosków należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

*** PRZYPOMNIENIE – stypendyści ***

Polski Związek Kajakowy PRZYPOMINA wszystkim stypendystom, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.12.2015 r. została podjęta uchwała o pokryciu kosztów opłaty skarbowej przez zawodnika w wysokości 10 zł za każdorazowe wydanie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego/zmiennej na wniosek PZKaj., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej. Opłata potrącana będzie przy wypłacie stypendium/zmiennej.