Wydrukuj

Kurs na stopień trenera klasy Mistrzowskiej o specjalności kajakarstwo

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 7 marca 2020 r. godz. 13:00

Kurs będzie składał się z 3 zjazdów po 2 dni każdy (sobota – niedziela):

 • I zjazd 07-08 marca 2020 r.
 • II zjazd 18-19 kwietnia 2020 r.
 • III zjazd 16-17 maja 2020 r. i kończyć się będzie egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej.

Szkolenie będzie odbywać się w Gorzowie Wlkp, dokładny adres pierwszych zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

Koszt udziału w kursie to 3.000,00 zł. Moderatorem kursu będzie trener klasy mistrzowskiej prof. AJP. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sportkurs@gmail.com w treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie w zakresie kajakarstwa.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Staż trenerski minimum 8 lat;
 2. Osiągnięcia trenerskie potwierdzone przez PZKaj.;
 3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu trenera bez ograniczeń.

Ukończenie kursu wymaga:

 1. Wykazania się teoretyczną wiedzą z zakresu kajakarstwa;
 2. Stworzeni autorskiej pracy naukowej lub metodycznej dotyczącej kajakarstwa oraz jej obrona podczas egzaminu końcowego. Praca powinna zostać opublikowana w dziale szkoleniowym na stronie Polskiego Związku Kajakowego lub innego wydawnictwa metodycznego;
 3. Wykazania się odpowiednią wiedzą na egzaminie składanym przed Komisją egzaminacyjną.

Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Organizatora kursu w porozumieniu z Polskim Związkiem Kajakowym. W skład Komisji wchodzą:

Specjalista w zakresie teorii i metodyki treningu sportowego w kajakarstwie – trener posiadający kwalifikacje trenera klasy Mistrzowskiej;

 1. Specjalista w zakresie teorii i metodyki sportu – posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy;
 2. Upoważniony Przedstawiciel Polskiego Związku Kajakowego posiadający kwalifikacje trenera klasy Mistrzowskiej.

Warunkiem koniecznym ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen w każdym z trzech aspektów. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen za wykonanie każdego z czterech wyżej wymienionych zadań. Wagi poszczególnych ocen:

 1. Ocena pracy dyplomowej 0,5;
 2. Ocena wiedzy podczas egzaminu końcowego – 0,5.