Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZKaj

Na podstawie decyzji Zarządu z dnia 08 września 2022 r.

Polski Związek Kajakowy ogłasza konkurs na stanowisko SEKRETARZA GENERALNEGO.

Termin składania ofert upływa z dniem 20.09.2022 r. o godz. 13.00.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście na adres:
Polski Związek Kajakowy,
ul Jana Kazimierza 45/U7,
01-248 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Sekretarza Generalnego PZKaj”.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Polskiego Związku Kajakowego.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Polski Związek Kajakowy zwróci niezwłocznie nadawcy ofertę, która została złożona po terminie.

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zastrzega sobie prawo unieważnienia  powyższego konkursu bez podania przyczyny.

 Szczegóły