Wydrukuj

Konkurs na dyrektora biura PZKaj

Polski Związek Kajakowy ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA BIURA Polskiego Związku Kajakowego

Termin składania ofert wraz z CV upływa z dniem 05.11.2021 r. o godz. 15.00.
Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście na adres:
Polski Związek Kajakowy
ul Jana Kazimierza 45/U7
01-248 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Biura PZKaj”.

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Polskiego Związku Kajakowego.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Polski Związek Kajakowy zwróci niezwłocznie nadawcy ofertę, która została złożona po terminie.

Szczegóły konkursu