Wydrukuj

KOMUNIKAT – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

11 maja 2019 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.

 Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 19 kwietnia br.

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział
w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Porządek obrad WZS                                    Regulamin obrad WZS 

Druk zgłoszenia na WZS                                    Zasady uczestnictwa WZS 

 

Materiały:

  1. Bilans 2018
  2. Raport dot. sytuacji majątkowej, finansowej i wyników działalności PZKaj. za rok 2018
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania bilansu PZKaj. za rok 2018
  4. Sprawozdania z działalności PZKaj. za rok 2018