- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Informacje o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Statutowym PZKaj.

Uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe Członków

Polskiego Związku Kajakowego

 

zostało zwołane na dzień

28 kwietnia 2018 r. w COS Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99.

na godzinę 18.30 

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszt pobytu delegata  biorącego udział
w WZSS, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania do biura PZKaj.
w nieprzekraczalnym terminie do  12 kwietnia br.

Zmian w zgłoszeniach można dokonać najpóźniej 7 dni przed WZSS (zgodnie
z §32 pkt.4 obowiązującego Statutu PZKaj.)

Polski Związek Kajakowy nie zwraca kosztów podróży na WZSS

Porządek obrad WZSS                        Regulamin obrad WZSS

Druk zgłoszenia na WZSS             Zasady uczestnictwa WZSS

 

materiały:

Projekt zmian Statutu PZKaj.        sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.

Bilans 2017                      Opinia biegłego rewidenta

Informacja dodatkowa do bilansu