Wydrukuj

Informacja na temat badań lekarskich

Nawiązując do informacji zamieszczonej w dniu 9 czerwca 2020r dotyczącej badań lekarskich:

„Zgodnie z art. 31m  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”

Polski Związek rekomenduje, dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym wykonywanie okresowych badań lekarskich wg. poprzednio obowiązujących zasad w regionalnych poradniach sportowych. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej od dnia 8 czerwca 2020 roku realizuje badania okresowe dla zawodników Kadry Narodowej.