Opłaty

OBOWIĄZUJĄCE wysokości opłat 2017-2019

 1. Składka członkowska na 2019 rok
  Opłata składki członkowskiej wynosi 300,00 zł

  Wpłat prosimy dokonywać na konto:
  Polski Związek Kajakowy
  ul. Jana Kazimierza 45/U7
  01-248 WARSZAWA
  53 1240 2034 1111 0000 0307 0530

  tytuł przelewu: składka członkowska za rok …. (2018, 2019, itp.)
  Deklaracja członkowska 

  Kopie dokumentów załączonych do deklaracji należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu).

 2.  Zaświadczenia o klasie sportowej i wynikach za sezon (od 2015 r.):
  • od zawodnika – 35 zł
  • do klubu za zaświadczenie zbiorcze – 100 zł
   Potwierdzenie wyników sportowych:
   Wniosek powinien zawierać: nazwę zawodów, miejsce, termin, konkurencję, zdobyte miejsce na zawodach, przynależność klubową zawodnika, cel wydania zaświadczenia.
   Przykład:
   Mistrzostwa Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
   I miejsce w konkurencji K1 200 m
   Potwierdzenie klasy sportowej:
   W przypadku potwierdzenia klasy sportowej prosimy podanie klasy, która ma zostać potwierdzona oraz wyniku za jaki została uzyskana.
   Przykład:
   Klasa „M” (Mistrzowska) za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
   Zaświadczenia wystawiane są do 7 dni roboczych.
 3. Licencje zawodnicze:
  • przedłużenie licencji do 31.12.2018 r. – 5 zł
  • młodzik, junior i junior młodszy – 20 zł
  • senior – 50 zł
 4. Licencja sędziowska – 30 zł
 5. Licencja trenerska – 100 zł
 6. Licencja klubowa – 200 zł
  Duplikaty licencji – 2x opłata za licencję
  UWAGA!
  Faktury za opłacone zaświadczenia oraz licencje wystawiane są na pisemny wniosek wpłacającego.
 7. Stawki za dobowe wypożyczenie sprzętu (obowiązują od 01.06.2017):
  K-1, C-1     10 zł
  K-2, C-2     15 zł
  K-4, C-4     20 zł
  Ergometr  10 zł
  Ponton      30 zł
  Ponton z silnikiem 60 zł

„Ogólne zasady wypożyczania sprzętu sportowego” czytaj

Wpłat należy dokonywać na konto:
53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
tytuł przelewu: składka członkowska, licencja zawodnicza, trenerska, klubowa, sędziowska, klasa sportowa, za kogo.

Do wniosków należy dołączać potwierdzenie wpłaty.

Informacja dla stypendystów

Decyzją Zarządu z dnia 18.12.2015 r. została podjęta uchwała o pokryciu kosztów opłaty skarbowej przez zawodnika w wysokości 10 zł za każdorazowe wydanie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego/zmiennej na wniosek PZKaj., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej. Opłata potrącana będzie przy wypłacie stypendium/zmiennej.